Kollégiumi Rendelet 2011

A nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl 
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 


1. A szakmai kollégiumra, a tagozatokra és a tanácsokra vonatkozó általános szabályok 


1. § 

(1) Az egészségügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) javaslattevõ, véleményezõ és tanácsadó szakmai testületeként az egészségügy területén szakmai kollégium (a továbbiakban: szakmai kollégium) mûködik. A szakmai kollégium tagozatokból (a továbbiakban: tagozatok) áll. A szakmai kollégium munkájának támogatására szakmai kollégiumi tanácsok (a továbbiakban: tanácsok) mûködnek. 

(2) A tagozatok és a tanácsok elnevezését, létszámukat az 1. melléklet tartalmazza. 

(3) A szakmai kollégium mûködtetési költségeit a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) mûködtetési költségek a szakmai kollégium tevékenységének ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket foglalják magukban. 

(4) A szakmai kollégium, valamint a tanácsok tisztségviselõinek és tagjainak névsorát a miniszter a minisztérium honlapján közzéteszi. 2. § 

(1) A szakmai kollégium és a tanácsok tagjainak megbízatása négy évre szól. A szakmai kollégium tagjai a miniszter, a tanácsok tagjai a delegáló szervezet által visszahívhatóak. 

(2) A szakmai kollégiumnak és a tagozatainak, továbbá a tanácsoknak az ülése határozatképes, amennyiben azon a tagoknak több mint a fele jelen van; javaslataikat, állásfoglalásaikat, döntéseiket – a 3. § (2) bekezdése szerinti kivétellel – az ülésen jelenlévõ tagok több mint felének egyetértése esetén hozzák meg. Szavazategyenlõség esetén a szakmai kollégium elnökének, tagozat esetében a tagozat vezetõjének, tanács esetében a tanács elnökének a szavazata dönt. 

(3) A szakmai kollégium, a tagozatok és a tanácsok üléseirõl – az ülést követõ 15 napon belül – jegyzõkönyv vagy emlékeztetõ készül. 

(4) A szakmai kollégium és a tagozatok a miniszternek évente, minden év március 1-jéig, a tanács az azonos nevû tagozatnak évente, minden év február 1-jéig szakmai beszámolót készít. 

3. § (1) A szakmai kollégium és mindegyik tagozata ügyrendet és munkatervet dolgoz ki. A szakmai kollégium ügyrendjét a miniszter, a tagozatok ügyrendjét a szakmai kollégium elnöke hagyja jóvá. 

(2) Az ügyrend elfogadásához, valamint az ügyrendben meghatározott kérdésekben történõ döntéshez a jelenlévõ tagok kétharmadának egyetértése szükséges. 

(3) A tanácsok munkatervüket az azonos nevû tagozatokkal együttmûködve dolgozzák ki. 2. A szakmai kollégium tisztségviselõi 
4. § 

(1) A szakmai kollégium tisztségviselõje az elnök, két alelnök és két titkár. A szakmai kollégium tisztségviselõit a miniszter jelöli ki. 

(2) A szakmai kollégium tisztségviselõi 

a) egészségügyi stratégiai kérdésekben véleményt nyilvánítanak, 

b) javaslatot tesznek a szakmai irányelvek és módszertani levelek egységes szerkezetére vonatkozóan, 

c) meghatározzák a tagozatok közötti feladatmegosztást. 

(3) A szakmai kollégium az elnök kezdeményezésére évente legalább egy alkalommal tart ülést. A szakmai kollégium ülését a miniszter soron kívül összehívhatja. 3. A szakmai kollégium tagozatai 5. § 

(1) Az egészségügyi szakmacsoportonként három fõs tagozatok tagjait és vezetõjét a miniszter nevezi ki. 

(2) A tagozatokba 

a) a szakmacsoport szerinti tagozat és a tanács közösen, 

b) orvostudományi szakma esetében a Magyar Orvosi Kamara, 

c) szakdolgozói szakma esetében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, 

d) gyógyszertudományi és gyógyszerészeti szakma esetében a Magyar Gyógyszerészi Kamara, 

e) az egészségügyi informatikai, a menedzsment és egészséggazdaságtan, valamint a klinikai szakpszichológiai 

tagozatok esetében a miniszter által kijelölt szervezet öt-öt fõt ajánl, azzal, hogy az ajánlás az a)–e) pont szerinti szervezeteket külön-külön illeti meg. 

<10.§ (2): A tagozat e rendelet rendelkezései szerinti elsõ ízben történõ létrehozatalánál az 5. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat úgy kell alkalmazni, hogy ajánlón az adott szakmacsoportban érintett szakmai kollégiumot vagy kollégiumokat kell érteni.> 

(3) A tagozatokba összesen további öt fõt ajánlanak az orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsõoktatási intézmények vezetõi és az érintett szakma országos intézetének vezetõje. 

<10.§ (3): Az 5. § (2)–(3) bekezdése szerinti ajánlást elsõ ízben 2011. április 10-ig kell megtenni.> 

(4) Jelölt ajánlására a (2) és (3) bekezdésben nem említett más egészségügyi szakmai szervezet is felkérhetõ. 

(5) A tagozat szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal tart ülést. A tagozat ülését a tagozat vezetõje hívja össze. A miniszter kezdeményezésére az ülést össze kell hívni; a tagozat összehívását a szakmai kollégium elnöke is kezdeményezheti. Szükség esetén több tagozat összevont ülésére is sor kerülhet. 

(6) Több tagozat illetékességébe tartozó szakmai kérdés esetén a feladatot ellátó tagozatokat a szakmai kollégium elnöke jelöli ki. 6. § 

A tagozatok feladatai


(1) A tagozatok – az adott tagozat szakterületének megfelelõen – véleményt nyilvánítanak különösen 

a) az egészségügy finanszírozási rendszerérõl, 

b) a kapacitás elosztásokról és a progresszív ellátási szintekrõl, 

c) a szakmai irányelvek és módszertani levelek bevezetésérõl, alkalmazásáról és érvényesülésérõl, 

d) az egészségügyi szakképzéssel kapcsolatos kérdésekrõl, 

e) az adatgyûjtési rendszerrõl, 

f) a stratégiai fejlesztési kérdésekrõl, 

g) minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a szakmai kollégium feladatává tesz. 

(2) A tagozatok a miniszter felkérésére az egészségügy területén bármely egyéb szakmai kérdésben véleményt 

nyilvánítanak, és ellátják a felkérésben foglalt feladatokat. 

(3) A tagozat vezetõje – a tagozat szakmai véleményének kialakításához – az érintett szakterülettel foglalkozó országos szakfelügyelõ, az országos tisztifõgyógyszerész, az országos intézetek, az egészségügyi képzést, illetve szakképzést végzõ intézmények és a tanácsok szakmai véleményét kérheti, és koordinálja az adott szakmai kérdés egyeztetését. 

(4) A tagozat vezetõje a tanácsoknál szakmai irányelv és módszertani levél elkészítését kezdeményezheti. 4. A szakmai kollégiumi tanácsok 7. § 


(1) A tanácsok tagjait az egészségügy területén mûködõ szakmai társaságok és egyesületek delegálják. 

(2) Az egyes tanácsok által érintett szakterületen tevékenykedõ szakmai társaságok és egyesületek javaslatot nyújtanak be az általuk delegálandó tagok létszámára az egészségügyben mûködõ szakmai kamarák (a továbbiakban: kamarák) számára. 

(3) A (2) bekezdés szerinti szakmai társaságok és egyesületek által az egyes tanácsokba delegálható tagok számát – az 1. mellékletben foglalt létszám figyelembevételével – a kamarák javaslatára a miniszter állapítja meg. 

(4) Az egészségügyi informatikai, a menedzsment és egészséggazdaságtan, valamint a klinikai szakpszichológiai tagozatok a (2) bekezdés szerinti javaslattételi jogukat a miniszter által kijelölt szervezeten keresztül gyakorolják. 

<A 10.§ (4): A 7. § (2)–(4) bekezdése szerinti javaslatot elsõ ízben 2011. április 20-ig a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége részére kell megtenni.> 

(5) A tanács elnökét a tanács tagjai a tagok közül választják. Az elnök megbízatása négy évre szól. Egy személy egyidejûleg csak egy tanácsnak lehet a tagja. 

(6) A tanács évente legalább három alkalommal tart ülést saját munkarendjének megfelelõen, a tanács elnökének kezdeményezésére. A miniszter kezdeményezésére az ülést össze kell hívni. A tanács üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a szakmacsoport szerinti azonos nevû tagozat tagjait, a minisztérium kijelölt képviselõjét és az érintett szakterülettel foglalkozó országos szakfelügyelõt vagy az országos tisztifõgyógyszerészt. 

(7)

A tanácsok feladatai 


a) figyelemmel kísérik a szakmai irányelvek, módszertani levelek érvényességét, továbbá javaslatot tesznek a tartalmukra, és a 6. § (4) bekezdése szerinti esetben elkészítik azokat, 

< 6.§ (4) A tagozat vezetõje a tanácsoknál szakmai irányelv és módszertani levél elkészítését kezdeményezheti 

b) javaslatot készítenek az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltételeire, 

c) véleményt nyilvánítanak az új vizsgálati módszerekrõl és gyógyító-megelõzõ eljárások alkalmazásának feltételeirõl, 

d) koordinálják az adott szakterület adatgyûjtésének kivitelezését, 

e) közremûködnek az egészségügyi minõségirányítási rendszer szakmai követelményeinek kidolgozásában, 

f) javaslatot tesznek az osztályvezetõ fõorvosi, fõgyógyszerészi, továbbá más szakmai vezetõi pályázati kiírások szakmai követelményeire, és véleményezik a pályázó szakmai feltételeknek való megfelelését. 

(8) A tanácsok a szakmai kollégium tisztségviselõjének vagy a tagozat vezetõjének kérésére az adott szakterületen bármely kérdésben véleményt nyilvánítanak. 

(9) A tanácsok javaslataikat, állásfoglalásaikat az adott szakterület szerint illetékes tagozathoz nyújtják be, amelyeket a tagozatok véleményezés után a miniszternek továbbítanak. 5. A tagságot kizáró okok, összeférhetetlenség, a tagság megszûnése, megszüntetése 8. § 


(1) Nem lehet a szakmai kollégium vagy a tanács tagja az a személy, aki 

a) a kamara etikai kódexében rögzített etikai vétséget követ el, és azt az arra jogosult szerv jogerõsen megállapította, a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 2 évig, 

b) büntetett elõéletû vagy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll. 

(2) Összeférhetetlen a szakmai kollégiumi elnöki és alelnöki tisztséggel, ha a tag kormánytisztviselõ vagy egészségügyi szakmai köztestület elnöke. 

(3) Ha a tagnál összeférhetetlenséget meg valósító körülmény vagy tagságot kizáró ok áll elõ, akkor ezt a tényt írásban 15 napon belül köteles bejelenteni, és az összeférhetetlenségi okot megszüntetni vagy a tagságáról lemondani. A bejelentést szakmai kollégium tisztségviselõje esetén a miniszter részére, tagozat tagja esetén a szakmai kollégium elnöke részére, tanács tagja esetén a tagozat vezetõje és a tanács elnöke részére kell megküldeni. 

(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén a tagot határidõtûzéssel nyilatkozattételre kell felhívni, hogy az összeférhetetlenséget meg valósító körülmény vagy a tagságot kizáró ok fennáll-e. 

(5) A szakmai kollégiumi tagnak írásban nyilatkoznia kell a szakmai kollégium elnöke részére, a szakmai kollégiumi elnök esetén a miniszter részére, továbbá tanács tagja esetén a tagozat vezetõje részére, ha gazdasági társaság tulajdonosa, vezetõ tisztségviselõje, valamint azzal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és az 

a) gyógyszert, gyógyhatású terméket, gyógyászati segédeszközt, illetve orvostechnikai eszközt gyárt vagy forgalmaz, vagy 

b) egészségügyi szolgáltató vagy egészségügyi szolgáltatót mûködtet. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti jogviszony fennállása esetén a tag nem vehet részt olyan ügyre vonatkozó döntés 

meghozatalában, valamint az azt megelõzõ eljárásban, amely az õ, vagy az õt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztató gazdasági társaság üzleti érdekeit érinti. Ezt a tényt a jegyzõkönyvben külön rögzíteni kell. 

(7) A tagozat vezetõje és az azonos nevû tanács elnöke egy idõben nem lehet ugyanaz a személy. Egy személy egyidejûleg csak egy tagozatnak és egy tanácsnak lehet a tagja. 

(8) A tag tagsága megszûnik 

a) az összeférhetetlenségrõl vagy a tagságot kizáró okról történõ bejelentést követõ 15 nap elteltével, vagy 

a (4) bekezdés szerinti esetben a nyilatkozattételt követõen azonnal, amennyiben a tag összeférhetetlensége 

ekkor fennáll, 

b) a megbízatási idõ lejártával, 

c) a tag lemondásával, 

d) a tag halálával. 

(9) Amennyiben a tag az adott naptári évben az ülések több mint felén nem vesz részt, a tagság megszüntetését az elnök kezdeményezi a miniszternél. 


6. Záró rendelkezések 


9. § Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. 10. § (1) Az e rendelet szerinti szakmai kollégiumot, tagozatokat és tanácsokat 2011. május 1-jéig kell megválasztani, és azok a megválasztást követõ napon kezdik meg mûködésüket. Az e rendelet hatálybalépésekor mûködõ szakmai kollégiumokra az e rendelet szerinti szakmai kollégium, tagozatok és tanácsok mûködésének megkezdéséig a szakmai kollégiumokról szóló 52/2008. (XII. 31.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2011. március 31-én hatályos rendelkezései irányadóak. Az e rendelet hatálybalépésekor mûködõ szakmai kollégiumok tagjainak megbízatása az e rendelet szerinti szakmai kollégium, tagozat és tanács mûködésének megkezdésével megszûnik. 

(2) A tagozat e rendelet rendelkezései szerinti elsõ ízben történõ létrehozatalánál az 5. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat úgy kell alkalmazni, hogy ajánlón az adott szakmacsoportban érintett szakmai kollégiumot vagy kollégiumokat kell érteni. 

(3) Az 5. § (2)–(3) bekezdése szerinti ajánlást elsõ ízben 2011. április 10-ig kell megtenni. 

(4) A 7. § (2)–(4) bekezdése szerinti javaslatot elsõ ízben 2011. április 20-ig a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége részére kell megtenni. 11. § Hatályát veszti az R. Dr. Réthelyi Miklós s. k., 

nemzeti erõforrás miniszter 

1. melléklet a 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelethez A szakmai kollégium 3 fõs tagozatainak elnevezése, valamint tanácsainak elnevezése és létszáma 


1. Aneszteziológia és intenzív terápia tagozat/tanács (15 fõ) 

2. Oxyológia – sürgõsségi orvostan, toxikológia, honvéd és katasztrófa orvostan tagozat/tanács (15 fõ) 3. Infektológia tagozat/tanács (10 fõ) 

4. Klinikai és járványügyi mikrobiológia tagozat/tanács (10 fõ) 

5. Gasztroenterológia és hepatológia tagozat/tanács (10 fõ) 

6. Belgyógyászat, endokrinológia, diabétesz és anyagcserebetegségek tagozat/tanács (15 fõ) 

7. Nefrológia és dialízis tagozat/tanács (10 fõ) 

8. Tüdõgyógyászat tagozat/tanács (10 fõ) 

9. Tüdõ- és mellkas sebészet tagozat/tanács (5 fõ) 

10. Reumatológia tagozat/tanács (10 fõ) 

11. Klinikai immunológia és allergológia tagozat/tanács (10 fõ) 

12. Bõr- és nemibetegségek tagozat/tanács (10 fõ) 

13. Transzfuziológia és hematológia tagozat/tanács (10 fõ) 

14. Onkológia és sugárterápia tagozat/tanács (10 fõ) 

15. Kardiológia tagozat/tanács (10 fõ) 

16. Szívsebészet tagozat/tanács (5 fõ) 

17. Érsebészet és angiológia tagozat/tanács (10 fõ) 

18. Általános sebészet tagozat/tanács (15 fõ 

19. Transzplantáció tagozat/tanács (5 fõ) 

20. Urológia tagozat/tanács (10 fõ) 

21. Égés- és plasztikai sebészet tagozat/tanács (10 fõ) 

22. Traumatológia és kézsebészet tagozat/tanács (15 fõ) 

23. Ortopédia tagozat/tanács (10 fõ) 

24. Sportegészségügy tagozat/tanács (5 fõ) 

25. Szemészet tagozat/tanács (10 fõ) 

26. Fül-orr-gégészet tagozat/tanács (10 fõ) 

27. Arc, állcsont és szájsebészet tagozat/tanács (5 fõ) 

28. Fog- és szájbetegségek tagozat/tanács (15 fõ) 

29. Idegsebészet tagozat/tanács (10 fõ) 

30. Neurológia tagozat/tanács (15 fõ) 

31. Pszichiátria és pszichoterápia tagozat/tanács (15 fõ) 

32. Addiktológia tagozat/tanács (10 fõ) 

33. Háziorvostan tagozat/tanács (15 fõ) 

34. Gyermek alapellátás (házi gyermekorvostan, ifjúsági és iskolaorvoslás, védõnõ) tagozat/tanács (15 fõ) 

35. Foglalkozás orvostan tagozat/tanács (10 fõ) 

36. Megelõzõ orvostan és népegészségügy, kórház higiénia tagozat/tanács (15 fõ) 

37. Fizikális medicina, rehabilitáció és gyógyászati segédeszköz (15 fõ) 

38. Balneoterápia tagozat/tanács (5 fõ) 

39. Geriátria és krónikus ellátás tagozat/tanács (10 fõ) 

40. Szülészet és nõgyógyászat, asszisztált reprodukció tagozat/tanács (15 fõ) 

41. Csecsemõ- és gyermekgyógyászat tagozat/tanács (15 fõ) 

42. Neonatológia tagozat/tanács (10 fõ) 

43. Gyermekpszichiátria tagozat/tanács (5 fõ) 

44. Gyermeksebészet tagozat/tanács (10 fõ) 

45. Klinikai genetika tagozat/tanács (10 fõ) 

46. Orvosi laboratórium tagozat/tanács (15 fõ) 

47. Radiológia tagozat/tanács (15 fõ) 

48. Nukleáris medicina tagozat/tanács (10 fõ) 

49. Patológia tagozat/tanács (10 fõ) 

50. Igazságügyi orvostan, orvosszakértés és biztosítási orvostan tagozat/tanács (10 fõ) 

51. Egészségügyi informatika (nem orvosi) tagozat/tanács (10 fõ) 

52. Menedzsment és egészséggazdaságtan tagozat/tanács (10 fõ) 

53. Klinikai szakpszichológia és pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus tagozat/tanács (10 fõ) 

54. Ápolás (szakdolgozói) tagozat/tanács (15 fõ) 

55. Dietetika, humán táplálkozás (szakdolgozói) tagozat/tanács (10 fõ) 

56. Mozgásterápia, fizioterápia tagozat/tanács (15 fõ) 

57. Komplementer medicina tagozat/tanács (10 fõ) 

58. Kórházi klinikai gyógyszerészet tagozat/tanács (10 fõ) 

59. Gyógyszerellátási gyógyszerészet tagozat/tanács (10 fõ) 

60. Ipari gyógyszerészet tagozat/tanács (10 fõ)
Comments